The Rāmāyaṇa, with audio and text

This alignment between audio and text is the fantastic work of Avinash Varna (see here), but the ugliness of this website is (so far) entirely my own. Times

Kāṇḍa 1: Bāla-kāṇḍa

1.001: Samksheparamayanam 1.002: Brahma Aagamanam 1.003: Samkshipta Rama Katha 1.004: Ramayana Gaanam 1.005: Ayodhya Varnavam 1.006: Raajaanu Shaasavam 1.007: Mantriguna Gouravam 1.008: Ashvamedha Sannahaaha 1.009: Raajaa -Sootha Samvaadaha 1.010: Rushya Shrunga Kathaa 1.011: Rushya Shrungaagamanam 1.012: Ashva Medhaarambhaha 1.013: Yagnashala Praveshaha 1.014: Ashva Medhayajanam 1.015: Putrakaamesti - Raavana Vadhayojanaa 1.016: Payasa Pradhaanam 1.017: Ruksha Vaanarothpaththi 1.018: Rama Janma 1.019: Vishvamitrakrutha Ramayaachana 1.020: Dhasharatha Vignaapana 1.021: Vasistavachanath Rama Preshanam 1.022: Rama Lakshmana YorniShrakamanam 1.023: Balaathi balaa Prapthihi 1.024: Kaama Shrama Dharshanam 1.025: ThaataKaavadha Preranaa 1.026: Thaatakaavadhaha 1.027: Ramaayastra Pradhaanam 1.028: Asthra Samharo Padeshaha 1.029: Sidhdha Shrama Gamanam 1.030: Yagna Samrakshnam 1.031: Mithila Prasthanam 1.032: Koushika Vamsha Katha 1.033: Kushanabha Kanyodvahaha 1.034: Vishvamitra Vamsha Varnavam 1.035: Gangothpathi Varnavam 1.036: Uma Mahathyam 1.037: Skandoth Paththi 1.038: Sagaro Pakhyanam 1.039: Sagara Ashvamedhaha 1.040: Sagara Putra Vinashaha 1.041: Sagara Yagna Parisamapthihi 1.042: Bhagiratha Yathnaha 1.043: GangavaTharanam 1.044: Sagara Puthranam Swarga Prapthi 1.045: Vishala Gamanam 1.046: Dithi Katha 1.047: Marudut Paththihi 1.048: Ahalya Charitham 1.049: Ahalya Shapa Vimochanam 1.050: Mithila Gamanam 1.051: Vishvamitra Vamsha Varnanam 1.052: Vasista Vishvamithrayoh Samvadhaha 1.053: Shabala Yachana 1.054: Shabala Paharanam 1.055: Vishra Mithrena Stramokshnam 1.056: Vasista Vishvamitra Sangarshaha 1.057: Thrishamkoryajana Pradhana 1.058: Thrishanku Shapaha 1.059: Vasista Putranam Shapa Prapthi 1.060: Thrishamkoh Swarga Prapthihi 1.061: Shunaha Shesha Katha 1.062: Ambareesha Yagnaha 1.063: Vishvamithra Thapobhamgaha 1.064: Rambhayaha Shapa Prapthihi 1.065: Vishvamithrasya Bramharshithva Prapthihi 1.066: Shiva Dhanur Dharshanam 1.067: Shiva Dhanur Bhamgaha 1.068: Dasharatha Agamanam 1.069: Janaka Dasharatha Samvadhaha 1.070: Dasharatha Vamsha Varnavam 1.071: Janaka Kula Vruththanthaha 1.072: Kanya Daanam Godaanam Cha 1.073: Sita Rama Vivahaha 1.074: Parushu Ramaa Gamanam 1.075: Parashu Ramena Shivadhanur Vruththtantha Kathanam 1.076: Jaama Dagnya Parajayaha 1.077: Dasharathaadi Naamayodhyagamanam

Kāṇḍa 2: Ayodhyā-kāṇḍa

2.001: Ramaguna Varnanam 2.002: Ramabhisheka Charcha 2.003: Abhisheka Sambhara Samgrahanam 2.004: Ramaya Dasharatha Syopadeshaha 2.005: Vasista Krutha Vrathadeshaha 2.006: Abhishekaartham Janollasaha 2.007: Mandthara Manthranam 2.008: Mandthara Durbhodhaha 2.009: Kaikeyyaha Krodhagara Praveshaha 2.010: Dasharatha Pradhanaa 2.011: Kaikeyyaha Varayaachana 2.012: Kaikeyyu Palambhaha 2.013: Dasharadhasya Vaiklabyam 2.014: Ramyanayanaya Sumanthra Preshanam 2.015: Sumanthrasya Ramagruha Gamanam 2.016: Rama Prasthanam 2.017: Rama Gamanam 2.018: Ramena Dashratha Santhvanam 2.019: Vanavaasa Prathigna 2.020: Kousalya Vilapaha 2.021: Lakshmnasya Viryokthihi 2.022: Daiva Prabhavaha 2.023: Lakshmana Santhvanam 2.024: Ramasya Kousalyopadeshaha 2.025: Kousalya Ashirvachanam 2.026: Sita Rama Samvadaha 2.027: Sitayaaha Vanagamana Nishchayaha 2.028: Vanavasa Dukka Varnanam 2.029: Sita Vanagamana Vignapthihi 2.030: Vanagama Naanugnaa 2.031: Lakshmanaanugamana Pradhana 2.032: Lakshmanaaya Mamathihi 2.033: Pithur Dharshanaartham Gamanam 2.034: Dasharatha Murchchaa 2.035: Sumanthrakrutham Kaikeyee Garhanam 2.036: Sidhdhardasya Kaikeyyupadeshaha 2.037: Chira Paridhanam 2.038: Ramena Dashratha Prathana 2.039: Vana Prastanam 2.040: Jana Kroshaha 2.041: Praja Shoka Varnanam 2.042: Dashratha Vilapaha 2.043: Kousalya Kroshaha 2.044: Kousalya Santhvanam 2.045: Thamasa Theera Gamanam 2.046: Pouran Vihaya Ramadeenam Gamanam 2.047: Pouranam Prathya Gamanam 2.048: Shokamagnaa Ayodhya 2.049: Gomathyadi Naditharanam 2.050: Gangatheere Guhasamagamaha 2.051: Guha Lakshmana Samvadhaha 2.052: Gangaa Tharanam Sumantra Visarjanam cha 2.053: Rama Lakshmana Samvadhaha 2.054: Bharadvaja Shramagamanam 2.055: Yamuna Tharanam 2.056: Chitrakoota Darshanam 2.057: Sumantrasya Yodhya Gamanam 2.058: Rama Sandesha Nivedanam 2.059: Dasharatha Vilapaha 2.060: Sumanthra Krutha Kousalya Santvanam 2.061: Kousalya Krutha Dahsratha Nindaa 2.062: Kousalya Krutha Dashratha Santhvanam 2.063: Dashrathena Poorvakrutha Balavadha Kathanam 2.064: Dashratha Mruthihi 2.065: Anthaha Purashokaha 2.066: Raja Sharirasya Thailakata Hanikshepaha 2.067: Arajaka Desha Varnanam 2.068: Bharathaya dutha Preshanam 2.069: Bharathena Duswapna Darshanam 2.070: Bharathasya Nishakramanam 2.071: Ayodhyaa Gamanam 2.072: Bharatha Vilapaha 2.073: Kaikeyee Nirbhartha Sanam 2.074: Kaikeyee Garhanam 2.075: Bharatha Kousalya Samvadaha 2.076: Dasharathasya Auordhva Dehikam 2.077: Bharatha Shatrugna Vilapaha 2.078: Mandhara Shasanam 2.079: Bharatham Prathi Mantri Mantrana 2.080: Marga Nirmanam 2.081: Raja Sabhaa Gamanam 2.082: Ramanayanaaya Bharatha Prasthanam 2.083: Shrungi Berapure Bharathaa Vasaha 2.084: Guha Bharatha Samvadaha 2.085: Guha Krutham Marga Darshanam 2.086: Guhena Rama Vruththantha Kathanam 2.087: Rama Charitha Prasthavaha 2.088: Bharatha Prathignaa 2.089: Bharathaa Deenam Prayaga Vanagamanam 2.090: Bharadwaja Darshanam 2.091: Bharadwajakrutha Maathidyam 2.092: Bharatha Prasthanam 2.093: Rama Shrama Darshanam 2.094: Chitra Kute Rama Sita Samvadaha 2.095: Mandakini Soundaryam Adhika Pataha 2.096: Bharatham Prathi Lakshmana Vikalpaha 2.097: Lakshmana Pari Santvanam 2.098: Rama Shrama Gamanam 2.099: Sri Rama Darshanam 2.100: Ramasya Kushala Prashnaha 2.101: Dasharatha Niryana Kathanam 2.102: Nivapanjanali Daanam 2.103: Rama Deenam Shokaha 2.104: Rama Kousalya Deenam Sambhashanam 2.105: Ramam Prathi Bharathasya Pradhanaa 2.106: Raajya Sweekaarardham Punaryaachana 2.107: Ramasya Pitragnaa Palana Kathanam 2.108: Jabalehe Rajaneethihi 2.109: Jabali Matha Nirakaranam 2.110: Vasista Soochanam 2.111: Rama Bharatha Samvadaha 2.112: Padukaa Pradaanam 2.113: Bharathasya Prathi Nivartham 2.114: Ayodhyaa Praveshaha 2.115: Nandigrama Nivasaha 2.116: Chitrakoote Rushi Rama Samvadaha 2.117: Athryaa Shrama Gamanam 2.118: Anasuyayaa AAbharana Daanam 2.119: Ramasya Dandakaranya Praveshaha

Kāṇḍa 3: Araṇya-kāṇḍa

3.001: Rusheenam Abhaya Prathanam 3.002: Viradhena Sita Apaharanam 3.003: Rama Viradha Yudhdham 3.004: Viradha Vadhaha 3.005: Sharabhangasya Agni Praveshaha 3.006: Ramasya Rakshovadha Prathignaa 3.007: Rama - Sutheekshnana Samvadaha 3.008: Dandakavana Nishkramanam 3.009: Sitaya Aayudhanyasa Pradhana 3.010: Ramena Kshatra Dharma Nirupanam 3.011: Agastya Mahathyam 3.012: Agastya Darshanam 3.013: Agastya Rama Samvadaha 3.014: Jatayusho Vruthanthaha 3.015: Panchavatyam Parnashala Nirmanam 3.016: Hemantharthu Varnanam 3.017: Shoorpanakha Aagamanam 3.018: Shoorpanakha Shasanam 3.019: Kharaya Angavairupya Kathanam 3.020: Chaturdhasha Rakshasa Samharaha 3.021: Kharamthike Shoorpanakaa Shokaha 3.022: Kharasya Yudhdha Sidhathaa 3.023: Kharena Utpatha Darshanam 3.024: Ramasya Yudhdhodhyogaha 3.025: Ramena Kharasainya Samharaha 3.026: Dooshana Vadhaha 3.027: Thrishiro Vadhaha 3.028: Rama Khara Yuddham 3.029: Khara Nribhartha Sanam 3.030: Kharasya Vadhaha 3.031: Ravana Maaricha Samvadhaha 3.032: Shoorpanakakrutha Ravana Bala Stuthi 3.033: Ravana Nirbhartha Sanaa 3.034: Sita Apaharane Ravanoththe Janam 3.035: Maaricham Prathi Punaha Ravana Agamanam 3.036: Sahayyartham Ravana Prathana 3.037: Maarichakruthaha Ravana Bodhaha 3.038: RamaGuna Varnanam 3.039: Sahayya Karana Nirakaranam 3.040: RavanaKrutham Maarivha Nirbhartha Sanam 3.041: Maaricho Upadeshaha 3.042: Suvarna Mruga Rupadharanam 3.043: Swarna Mruga Grahanaardham Rama Agamanam 3.044: Maaricha Vadhaha 3.045: Sitaa Durvachanath Lakshamana Nirgamanam 3.046: Thapasvi Roopena Ravana Agamanam 3.047: Ravanena Swaishwarya Kathanam 3.048: Ravanena Sita Nirbhartha Sanam 3.049: Sitaa Apaharnam 3.050: Jataayu Krutha Ravana Nirodhaha 3.051: Jataayu Ravana Yudhdham 3.052: Sitaa Vilapaha 3.053: Ravana Nindaa 3.054: Bhushana Prekshepanam Lankaa Praveshanam Cha 3.055: Sitaam Prathi Ravana Darpookthihi 3.056: Sitaaya Rama Parakrama Varnanam 3.057: Ramena Durnimiththa Darshanam 3.058: Rama Shokaha 3.059: Lakshmana Nindaa 3.060: Rama Lakshmanayoho Parnashala Agamanam 3.061: Sitaa Anveshanam 3.062: Rama Vilapaha 3.063: Lakshmanena Rama Samthvanam 3.064: Rama Santhapaha 3.065: Lakshmana Krodho Upashamanam 3.066: Rama Sama Shwasanam 3.067: Jataayuvaa Sitaa Vruthantha Kathanam 3.068: Rama Jataayu Samvadaha 3.069: Ayomukyhaha Karnaadi Chchedaha 3.070: Kabandhena Saha Yudhdham 3.071: Kabandhena Swa Vruththantha Kathanam 3.072: Sitaa Prapthyupaya Kathanam 3.073: Sugreeva Stana Marga Darshanam 3.074: Shabari Swargathihi 3.075: Rama Lakshmanayoho Pampaa Darshanam

Kāṇḍa 4: Kiṣkindhā-kāṇḍa

4.001: Rama Vilapaha 4.002: Bhikshu Rupena Hanumad Aagamanam 4.003: Hanumatha Sugreeva Vruththantha Kathanam 4.004: RamaLakshmanayoho Sugreeva Sameepa Nayanam 4.005: Rama Sugreeva Sakhyam 4.006: Sita Abharana Darshanam 4.007: Rama Sugreevayoho Sahayya Prathigna 4.008: Ramasya Valivadha Nishachayyaha 4.009: Sugreevena Vairakarana Kathanam 4.010: Vaathiva Sugreeva Nirvasanam 4.011: Vali Parakrama Varnanam 4.012: Rama Krutham Saptha Thala Chedhanam 4.013: Saptha Jana Shrama Varnanam 4.014: Valinam Prathi Yudhdha Ahvanam 4.015: Tharo Upadeshaha 4.016: Vali Vadhaha 4.017: Valikrutha Rama Ninda 4.018: Ramena Valivadha Samardhanam 4.019: Tharaya Aagamanam 4.020: Thara Vilapaha 4.021: Hanumatha Thara Santvanam 4.022: Vali Maranam 4.023: Tharayaha Shokaha 4.024: Sugreeva Vilapaha Thara Santvanam Cha 4.025: Rama Santvanam 4.026: Angada Youvarajyabhishekaha 4.027: Ramasya Prasravana Girinivasaha 4.028: Pravrud Varnanam 4.029: Hanumath Sugreeva Samvadaha 4.030: Sharadvaranam Rama Vilapshcha 4.031: Ramena Lakshmana Preshanam 4.032: Hanumatha Sugreeva Bodhanam 4.033: Tharaya Lakshmana Prasadhanam 4.034: Lakshmana Krutham Sugreeva Tharjanam 4.035: Tharaya Lakshmana Santhvanam 4.036: Sugreeva Krutham Lakshmana Samashvasanam 4.037: Vanarasenaa Aagamanam 4.038: Rama Sugreeva Samvadhaha 4.039: Vanarasena Samkhya Nivedanam 4.040: Pracheem Prathi Vanara Preshanam 4.041: Dakshina Disham Prathi Hanumadadi Preshanam 4.042: Prathicheem Prathi Sushena Preshanam 4.043: Udeecheem Prathi Shathavali Preshanam 4.044: Hanumathe Ramena Mudrikaa Pradanam 4.045: Vanarasena Prasthanam 4.046: Dundubhi Vruthanthaha 4.047: Thridigbhyaha Vanara Prathyagamanam 4.048: Vindhye Sita Anveshana 4.049: Lodhra Saptha Parna Vanaanveshana 4.050: Rukshabila Praveshaha 4.051: Swayam Prabha Vruthantha Kathanam 4.052: Vanaraihi Swagamana Hethu Kathanam 4.053: Prayo Upavesha Nishchayaha 4.054: Hanuma advises Angada 4.055: Monkeys decide to fast unto death 4.056: Sampaati hears of Jataayu s death 4.057: Angada informs their plight to Sampaati 4.058: Sampaati informs Angada about Seetha 4.059: Sampaati details Angada about Seetha 4.060: Sampaati narrates his legend 4.061: Sampaati s legend [contd.] 4.062: Sampaati s legend [contd.] 4.063: Sampaati gets new wings and flew away 4.064: Monkeys arrive at seashore 4.065: Monkeys fear to jump the ocean 4.066: Legend of Hanuma s birth 4.067: Hanuma asserts his capabilities to leap the ocean

Kāṇḍa 5: Sundara-kāṇḍa

5.001: Hanuma s Flight over Ocean 5.002: The city of Lanka 5.003: Hanuma conquers Lanka 5.004: Hanuma enters the city of Lanka 5.005: Ravana s palace 5.006: Inside the palace 5.007: Hanuma sees Pushpaka in Ravana s inner city 5.008: Description of the Pushpaka 5.009: The inner buildings of Ravana s house 5.010: Hanuma enters Ravana s house 5.011: Hanuma continues search for Seetha 5.012: Hanuma s depression 5.013: Hanuma starts to search in Ashoka garden 5.014: Hanuma enters the Ashoka garden 5.015: Hanuma sees Seetha 5.016: Hanuma s grief at the plight of Seetha 5.017: Hanuma sees Seetha with ogresses 5.018: Ravana comes to Seetha 5.019: Seetha in Ashoka garden 5.020: Ravana talks to Seetha 5.021: Seetha s reply 5.022: Ravana gives deadline 5.023: Ogres frighten Seetha 5.024: Seetha s reply to Ogres 5.025: Seetha bursts into a wail 5.026: Seetha decides to give up life 5.027: Trijata s dream 5.028: Seetha recollects the time limit 5.029: Seetha experiences some good omens 5.030: Hanuma falls in dilemma 5.031: Hanuma began to narrate story of to Seetha 5.032: Seetha is shocked to see Hanuma 5.033: Seetha antecedents to Hanuma 5.034: Hanuma reveals himself to be a messenger of 5.035: Seetha asks Hanuma to describe the characteristics 5.036: Hanuma gives Seetha, the signet ring sent by 5.037: Seetha was both delighted and depressed 5.038: Hanuma asks Seetha to give him a token of remembrance 5.039: To urge and Lakshmana 5.040: Hanuma consoles Seetha and travels northward 5.041: Hanuma thinks to meet Ravana 5.042: Female-demons enquires Seetha about Hanuma 5.043: Hanuma thinks of destroying a sacred sanctuary of demons 5.044: Ravana sends Jambumali 5.045: Hanuma kills Prahasta s seven sons 5.046: Ravana sends five army-generals 5.047: Ravana sends his son Aksha 5.048: Ravana sends his son Indrajit 5.049: Hanuma sees well-adorned Ravana 5.050: Hanuma declares himself to be a messenger of 5.051: Hanuma narrates the story of 5.052: Ravana orders Hanuma to be killed 5.053: Later Ravana orders to set fire to his tail 5.054: Hanuma makes up his mind to set fire the city of Lanka 5.055: Hanuma doubts whether Seetha dies in the fire 5.056: Hanuma again visits Ashoka garden and sees Seetha 5.057: Hanuma leaps from Lanka and touches Mount Mainaka 5.058: Jambavan requests Hanuma to narrate clearly the happenings 5.059: Hanuma describes the plight of Seetha to his fellow monkeys 5.060: Jambavan s wise guidelines 5.061: Monkeys took halt at Madhuvana 5.062: Dadhimukha departs to Kishkindha 5.063: Dadhimukha reports Madhuvana destruction to Sugreeva 5.064: Hanuma apprises of the discovery of Seetha 5.065: Hanuma conveys Seetha s message to 5.066: urges Hanuma, to repeat the words spoken by Seetha. 5.067: Hanuma narrates an incident connected with a crow 5.068: Seetha expressed her grave doubt

Kāṇḍa 6: Yuddha-kāṇḍa

6.001: Rama appreciates Hanuma and embraces him 6.002: Sugreeva comforts Rama 6.003: Rama requests Hanuma to describe Lanka in detail 6.004: Rama fixes an auspicious hour for the departure 6.005: Sri Rama recollects the lotus-eyed Seetha 6.006: Ravana calls a meetings of his ministers 6.007: The demons inspire Ravana 6.008: All demons eulogising their strengths 6.009: Vibhishana speak words of morality 6.010: Vibhishana advises Ravana to restore Seetha to Rama 6.011: Ravana goes again to the assembly hall 6.012: Ravana instructs Prahasta to defend Lanka 6.013: Mahaparsva s advise to Ravana 6.014: Vibhishana informs about the power of Rama s arrow 6.015: Indrajit criticizes Vibhishana 6.016: Ravana refuses to hear the words of Vibhishana 6.017: Vibhishana reaches Rama s places 6.018: Vibhishana joins as an associate in Rama s side 6.019: Vibhishana seeks refuge at the feet of Rama 6.020: Ravana sends Shuka to Sugreeva as an ambassador 6.021: Rama becomes angry at the ocean 6.022: Sea-god advices Rama with joined palms to build a bridge 6.023: Rama explains to Lakshmana the various portents 6.024: Rama orders for release of Suka 6.025: Suka explains the strength of the enemy s army to Ravana 6.026: Ravana enquires about the various monkey leaders 6.027: Sharana describes the individual strength of the army 6.028: Shuka enumerates the enemies 6.029: Ravana reprimands Shuka and Sarana 6.030: Ravana dispatches Sardula the demon-spy 1 6.031: Rama enters Lanka at Suvela Mountain 6.032: Seetha sees the illusory head and bow 6.033: Sarama restores confidence to Seetha 6.034: Sarama consoles Seetha 6.035: Seetha asks Sarama about Ravana s decision 6.036: Ravana abuses Malyavan 6.037: Vibhishana sends spies into Lanka 6.038: Rama decides to stay on Suvela mountain 6.039: Rama and others see the charming garden on Suvela mountain 6.040: On seeing Ravana Sugreeva bounces on him 6.041: Rama sends Angada to Ravana 6.042: Ravana commands his army to commence combat 6.043: The duels arose between the monkeys and demons 6.044: Indrajit comes back in an invisible form 6.045: Two scions of Raghu dynasty fall on the ground 6.046: Ravana applauds his son for his daring act 6.047: Seetha s anguish about Rama and Lakshmana 6.048: Trijata reassures Seetha 6.049: Vibhishana approaches Rama 6.050: Garuda the King of Birds appears 6.051: Dhumraksha enters the battle field 6.052: Dhumraksha along with army attacks the monkeys 6.053: Ravana sends Vajradamstra 6.054: Vajradamstra shows terror among the monkeys 6.055: Ravana next sends Akampana 6.056: Akampana enters the battle-field 6.057: Ravana asks Prahasta to go to the battle 6.058: Vibhishana explains the prowess of Prahasta 6.059: Ravana himself appears on the battle-front 6.060: Ravana sends demons to wake up Kumbhakarna 6.061: Rama enquires about Kumbhakarna 6.062: Kumbhakarna enters the abode of Ravana 6.063: Kumbhakarna reassures Ravana 6.064: He advises Kumbhakarna 6.065: Kumbhakarna rebukes Mahodara 6.066: Angada reassures the monkeys to return to the battle 6.067: Kumbhakarna was slain in battle 6.068: Ravana s grief over the deaths 6.069: Death of Narantaka 6.070: Hanuma kills Trishira 6.071: Lakshmana kills Atikaya 6.072: Ravana s grief over Atikaya s death 6.073: Rama and Lakshmana fell unconscious 6.074: Hanuma s journey to Himalayas 6.075: The battle resumes 6.076: Sugreeva kills Kumbha 6.077: Kumbha s brother, Nikumbha faces the battle 6.078: Ravana orders Makaraksha 6.079: Makaraksha challenges Rama to fight with him 6.080: Ravana instructs Indrajit to enter the battle field. 6.081: Indrajit places illusory live image of Seetha 6.082: Hanuma Leads the monkey army 6.083: Seetha has been killed by Indrajit 6.084: Vibhishana tells the secret of conjuring trick 6.085: Rama sends Lakshmana to kill Indrajit 6.086: Indrajit enters the battle-filed again 6.087: Indrajit s harsh words to Vibhishana 6.088: A fierce battle starts between Lakshmana and Indrajit 6.089: Vibhishana destroys many demons 6.090: Indrajit s horse was killed 6.091: Lakshmana and others were treated by Sushena 6.092: Ravana feels distressed over his son s death 6.093: Rama destroys the troops of demons 6.094: The female-demons lament over the death of their kith and kin 6.095: Ravana fights fiercely with monkeys 6.096: Sugreeva kills Virupaksha 6.097: Sugreeva kills Mahodara 6.098: Angada kills Mahaparsva 6.099: The battle between Rama and Ravana 6.100: Ravana runs away from the battle-field 6.101: Hanuma brings mountain with life giving herbs 6.102: Ravana gets severely hurt 6.103: Ravana s charioteer carries away Ravana in the chariot 6.104: Ravana re-approached the battle-field 6.105: Sage Agastya s advice 6.106: Rama spoke to Matali 6.107: Rama and Ravana perform a fierce battle 6.108: Rama kills Ravana 6.109: Rama directs Vibhishana to perform the obsequies to Ravana 6.110: All the consorts of Ravana lament 6.111: Mandodari laments on Ravana s death 6.112: Vibhishana s installation 6.113: Hanuma informs Seetha about Rama s victory 6.114: Vibhishana brings Seetha to Rama 6.115: Rama disowns her and asks her to seek shelter elsewhere. 6.116: Seetha s taunting reply to Rama 6.117: Gods reach Lanka and approach Rama 6.118: The fire-god appears in person from the burning pyre 6.119: Lord Shiva informs Rama about his father 6.120: Indra s boon to Rama 6.121: Rama prepares to leave for Ayodhya 6.122: Rama along with Lakshmana and Seetha ascend the aerial car 6.123: Rama shows to Seetha the places 6.124: Rama lands at Sage Bharadwaja hermitage 6.125: Hanuma informs Bharata about Ramas return 6.126: Hanuma recounts to Bharata about Rama in the forest 6.127: Bharata commands for the reception of Rama in the City of 6.128: Sri Rama pattabhishekam
Up